கா.பொ.த (உ.த) சிறந்த பெறுபேறுகள் – 2016

 

 

தொடர் எண்

 

பெயர்

பாடப்

பிரிவு

பெறுபேறு

மாவட்ட

நிலை

தேசிய

நிலை

01

R.திருபரன் கணிதம்  3A   2  13

02

S.வித்தகன் கணிதம்  3A  9  59

03

S.கோகுலன் கணிதம்  3A  11  69

04

R.அனங்கன் கணிதம்  3A  13  92

05

N.கபிலன் கணிதம்  3A  39  428

06

S.துவாரகன் கணிதம்  3A  42  505

07

S.சைலேஸ் கணிதம்  2AB  54  636

08

K.பானுகோபிகன் கணிதம்  3A  62  797

09

V.கோகுலன் கணிதம்  2AB  80  1073

10

M.மணிவண்ணன் கணிதம்   A2B  89   1211 

11

S.சதாரூபன் கணிதம்   2AB   97  1273 

12

R.கிவாஸ்கர் கணிதம்   2AC  100   1316

13

M.விக்னரூபன் கணிதம்  2AB  110  1424

14

T.ரமணன் கணிதம்  2AC  122  

15

K.சஞ்சீவன் கணிதம்  A2B  144  

16

K.கஜரூபன் கணிதம்  2AC  151  

17

M.தயானந் கணிதம்  2AC  157  

18

E.லுக்சன் கணிதம்  A2B  162  

19

N.தினேஸ் கணிதம்  ABC  172  

20

R.சானுஜன் கணிதம்  2AC  177  

21

Y.பிரணவன் கணிதம்  2BC  230  

22

W.தேவசுதன் கணிதம்  2BC  232  

23

V.திருபரன் கணிதம்  2BC  234  

24

B.கரிகரன் கணிதம்  B2C  254  
25

K.ஜதுசன்

கணிதம்

 B2C

 266

 

26

P.விதுசன் கணிதம்  A2C  272  

27

A.அரிகரன் கணிதம்  B2C  274  

28

K.ஸ்ரீகரன் கணிதம்  B2C  296  

29

S.குமரேசன் கணிதம்  B2C  315  

30

H.ரகுராமன் கணிதம்  2BS  324  

31

S.ஸ்ரீரதன் கணிதம்  B2C  328  

32

R.விதுசன் கணிதம்  B2C  337  

33

T.சேந்தன் கணிதம்  B2C  350  

34

P.செந்துரன்

கணிதம்

 ACS

 370

 

35

T.ரஜீவதேயன் கணிதம்  B2C  375  

36

R.நிரோஜன் உயிரியல்  3A  26  500

37

M.சிவதர்சன் உயிரியல்  2AB  39  839

38

S.இளங்குன்ரன் உயிரியல்  2AB  50  1133

39

K.பிரசாந்

உயிரியல்

 2AB

 60

 1298

40

R.ஆதித்யன் உயிரியல்  ABC  131  

41

R.கரிதர் உயிரியல்  2BC  175  

42

E.அருண் உயிரியல்  ABC  187  

43

J.அபேரனு உயிரியல்  2BC  197  

44

R.ராகுலன் உயிரியல்  B2C  205  

45

S.விதுஜன் உயிரியல்  B2C  264  

46

E.எட்மென்ராஜ்

உயிரியல்

 2BC

 267

 

47

N.விதுசன் உயிரியல்  2BS  278  
48

S.சிவகரன்

உயிரியல்  B2C  281  
49

S.தனுஸ்குமார்

உயிரியல்  BCS  291  
50

R.திலக்சன்

வணிகம்  3A    22  1440
51

B.சதர்தீபன்

வணிகம்  3A  43  
52

M.ராகுலன்

வணிகம்  2AB  54  
53

K.துஸ்யந்தன்

வணிகம்  A2B  164  
54

L.வேனுகரன்

வணிகம்  A2B  205  
55

R.அஜித்

வணிகம்  ABC  245  
56

K.ரமணன்

வணிகம்  ABC  248  
57

P.கோபிராஜ்

வணிகம்  ABC  263  
58

B.நிவேதனன்

வணிகம்  A2C  290  
59

S.திபாகர்

கலை  2AB    32  1256
60

S.ரஜீந்தன்

பொ.தொ
 ABC      5    116
61

S.ஜிவந்த்

பொ.தொ  B2C    34    558
62

S.ஜனக்சன்

பொ.தொ  3C     45    760
63

J.சாத்விகன்

பொ.தொ  B2C     47    840
64

V.பிரதீபன்

பொ.தொ  ACS     51    861
65

R.கஜன்ராஜ்

உ.தொ  2BC     27    225

 

Joomla templates by a4joomla